BG  EN 
Квадратът е древен символ,
който изобразява четирите посоки
или различни пътища.Как можем още да Ви бъдем от полза?

Можете да се обръщате към нас по всякакви въпроси, свързани с търговските дружества и тяхната дейност в България. Ние можем да Ви предложим професионален съвет и да Ви съдействаме ефективно в следните сфери:

 • Регистрация, пререгистрация и промени в обстоятелства в Търговския регистър към Агенция по вписванията, включително обявяване и представяне на необходими документи
 • Преобразуване на търговски дружества (вливания, сливания, разделяния, отделяния, промяна на правната форма)
 • Придобиване и отчуждаване на търговски предприятия
 • Покупка и продажба на дялове и акции на търговски дружества
 • Ликвидация и прекратяване на търговски дружества
 • Регистрация на клонове и търговски представителства
 • Дейности във връзка с функционирането на дружествата в Република България и търговските им взаимоотношения с партньори

И още:

 • Актуални изисквания за спазване на трудовите и осигурителните правоотношения
 • Процедура във връзка с предоставяне на услуги по граждански договори
 • Взаимоотношения с официални институции в Република България
 • Посреднически услуги при необходимост от съдействие на адвокат и предостявяне на правна помощ и процесуално представителство.

За контакти

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate