BG  EN 
Офицерът е скритото оръжие на Царя.
Пазен за краен случай напада бързо и решително
като преминава през цялото бойно поле
и покосява целта си, когато е най-малко очаквано.



 • Добро познаване на местното законодателство и международните счетоводни стандарти
 • Навременни и ефикасни решения по оперативни счетоводни и финансови въпроси
 • Добра комуникация с приходната администрация

Това е малка част от изисквания към счетоводителя. Стъпвайки на тази база ние Ви предлагаме прозрачно обслужване съобразено с Вашите специфични нужди. Основните насоки, в които можем да сме Ви от полза са:

 • фактуриране
 • изготвяне и регистрация в НАП на трудови договори
 • счетоводна обработка на предоставена информация
 • обработка на данни във връзка с персонала и изготвяне на ведомост за възнаграждения
 • подготвяне и подаване на ДДС справки и декларации, отнасящи се до осигуровки и данъци на персонала
 • водене на регистри
 • подготвяне и подаване на Интрастат декларации
 • представляване пред приходната администрация
 • изготвяне на годишни финансови отчети
 • изготвяне на обстоен отчет за дейността

За контакти

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate